Archiwum

Pakiet Mobilności – dokąd nas doprowadzi?

Pakiet Mobilności to zestaw unijnych przepisów mających, przynajmniej oficjalnie, uregulować wspólnotowy rynek przewozów drogowych. Konkretne zapisy cały czas są negocjowane i modyfikowane. Nie mniej jednak już teraz wiadomo, że należy się spodziewać rewolucji.

18 maja 2018

Prace nad Pakietem trwają

Zgodnie z ostatnimi propozycjami KE kierowca w ruchu międzynarodowym będzie podlegał pod przepisy o delegowaniu już po trzech dniach w miesiącu od przekroczenia granicy. Pakiet Mobilności na pewno będzie dotyczył przewozów dokonywanych w ruchu dwustronnym i w kabotażu. Propozycja Komisji Europejskiej nie objęła przewozów tranzytowych, ale pojawiają się głosy, aby delegowanie obejmowało również i ten rodzaj przewozów. Za dzień pracy unijni biurokraci przyjmują 6 godzin. Część państw domaga się, aby przepisy o delegowaniu obowiązywały już od pierwszej godziny po przekroczeniu granicy.

Kolejnym parametrem jest pobieranie regularnego wypoczynku. KE zaproponowała, aby można było odbierać go w zakumulowany sposób po trzech tygodniach, zaś kraje przeciwne zapisom proponują 4 tygodnie. Odbiór wypoczynku dłuższego niż 24 godziny w kabinie będzie zakazany. Kabotaż będzie mógł być wykonywać tylko przez 5 dni po przyjeździe do kraju, gdy obecnie jest to 7 dni i 3 operacje przewozowe. KE w zamian za skrócenie okresu kabotażu oferuje nieograniczoną liczbę przewozów.

Bruksela chce zakończyć negocjacje w tym roku, aby nowe prawo przyjął obecnie funkcjonujący Parlament Europejski, którego kadencja kończy się w połowie 2019 roku.

Protekcjonizm i koniec wspólnego rynku?

Proponowane zapisy pisane są pod dyktando 9 państwa „starej Unii” zrzeszonych w tzw. sojuszu drogowym. Wyraźnie widać, że regulacje prowadzą wprost do ograniczenia dostępu do rynku firmom z innych krajów i wprowadzają praktyki protekcjonistyczne.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że członkowie wspomnianego Sojuszu zapominają o kilku faktach. W całej Europie brakuje kierowców, dlatego siłą rzeczy swobodny przepływ usług i pracowników jest konieczny do realizacji usług transportowych we Wspólnocie. Operatorzy logistyczni mający siedziby w krajach Sojuszu drogowego opierają się w rzeczywistości na podwykonawcach z innych krajów. Europejski rynek, a zwłaszcza branża logistyczna, to sieć naczyń połączonych. Pakiet mobilności uderzy więc we wszystkich, również w konsumentów, którzy zapłacą za Pakiet Mobilności w cenie towaru.

Polskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych alarmuje, że proponowane rozwiązania mogą mieć bardzo negatywne skutki dla branży transportowej z naszej części Europy:

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=6216

Również IRU prezentuje bardzo krytyczne stanowisko i zgłasza szereg zastrzeżeń:

https://www.iru.org/where-we-work/europe/europe-overview/european-commission-mobility-package

Jak będzie wyglądał europejski rynek transportu drogowego po wejściu w życie „Pakietu Mobilności”? Na to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Jedno jednak jest pewne – zapłacimy za niego wszyscy.

Klauzula informacyjna dla Klientów Zet Transport sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254143

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 1. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest ZET TRANSPORT SP z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest email boguckin@bestwayconsulting.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:

 1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Okres przechowywania danych.

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą̨ też mieć́ dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Zarząd Zet Transport Sp. z o.o.