OWU

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH
PRZEZ
ZET TRANSPORT SP. Z O.O.

obowiązujące od dnia 15 marca 2022 r.

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług Spedycyjnych – w zakresie usług, o których mowa w §3 poniżej (zwane dalej „OWU”) Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Flisaków 1, NIP:7340019189,  REGON: 490012006, kapitał zakładowy: 14 500 000 złotych, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000254143 (zwany dalej Spedytorem) stanowią wzorzec umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., Nr 121 z późn. zm.).

Zleceniodawca oświadcza, że przed zleceniem usługi zapoznał się z aktualnie obowiązującą wersją OWU dostępną m.in. na stronie internetowej Zet Transport https://zettransport.com/ oraz że OWU akceptuje.

§1 Definicje

Pojęciom i skrótom występującym w OWU przypisuje się następujące znaczenie, o ile w danym przypadku z treści nie będzie wynikało inaczej:

 1. Zleceniodawca – przedsiębiorca zlecający Spedytorowi wykonanie usługi spedycyjnej lub usług spedycyjnych i zawierający ze Spedytorem Umowę. Może nim być Nadawca, Odbiorca lub inny podmiot.
 2. Umowa – umowa o świadczenie usługi lub usług spedycyjnych w odniesieniu do danej Przesyłki, zawarta pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, zawarta w jednym z trybów przewidzianych w dalszych postanowieniach, o których mowa w § 4 OWU.
 3. Umowa Ramowa – umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług spedycyjnych zawarta pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą. Umowa Ramowa może zostać zawarta w szczególności w wyniku przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty współpracy w zakresie świadczenia usług spedycyjnych, złożonej mu przez Spedytora. W wykonaniu Umowy Ramowej Strony mogą zawierać poszczególne Umowy, w odniesieniu do poszczególnych Przesyłek lub podpisać Zlecenie Stałe.
 4. Zlecenie spedycyjne – zlecenie wykonania usługi lub usług spedycyjnych w odniesieniu do danej Przesyłki, składane przez Zleceniodawcę Spedytorowi według obowiązującego u Spedytora wzorca, na podstawie którego, po uzgodnieniu niezbędnych elementów i postanowień, Zleceniodawca i Spedytor mogą zawrzeć Umowę. Wzory Zleceń dotyczących usług spedycyjnych związanych z poszczególnymi rodzajami przewozów są dostępne na stronie internetowej https://zettransport.com/
 5. Strony – podmioty zawierające umowę (Zlecenie), tj. Zleceniodawca oraz Spedytor.
 6. Nadawca – wskazany przez Zleceniodawcę podmiot wydający Przesyłkę w celu wykonania usługi lub usług spedycyjnych.
 7. Odbiorca – wskazany przez Zleceniodawcę w treści dokumentu przewozowego podmiot,
  któremu Przesyłka powinna zostać dostarczona i wydana w ramach wykonania Umowy.
 8. Podwykonawca – wybrany przez Spedytora podmiot, któremu zlecił on wykonanie całości lub części usług objętych danym Zleceniem.
 9. Przewoźnik umowny – podmiot, który zawiera umowę przewozu z zamiarem powierzenia jej wykonania innemu przewoźnikowi (przewoźnikowi faktycznemu).
 10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym przedziale dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Przesyłka – towary i rzeczy wraz z wymaganymi dokumentami, przygotowane, oznakowane
  i opakowane zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób umożliwiający ich przewoź i obsługę bez utraty, ubytków i uszkodzeń, przeznaczone od danego Nadawcy do danego Odbiorcy, stanowiące przedmiot usługi lub usług spedycyjnych.
 12. Dokument przewozowy – dokument stanowiący dowód przyjęcia przesyłki do przewozu oraz przebiegu i wykonania usługi przewozu, w szczególności krajowy list przewozowy, międzynarodowy list przewozowy CMR, lotniczy list przewozowy AWB, konosament morski B/L, list CIM.
 13. Przewóz drobnicowy (LTL) – krajowy lub międzynarodowy przewóz drogowy, którego przedmiotem są Przesyłki Drobnicowe.
 14. Przesyłka Drobnicowa – Przesyłka o limitowanych rozmiarach i małej masie ładunkowej, przewożona wraz z innymi Przesyłkami, która w ramach normalnej organizacji procesu transportowego może podlegać w trakcie przewozu jednemu lub większej liczbie przeładunków.
 15. Przewóz Całopojazdowy (FTL) – krajowy lub międzynarodowy przewóz drogowy, którego przedmiotem jest Przesyłka Całopojazdowa.
 16. Przesyłka Całopojazdowa – Przesyłka przewożona jednym pojazdem, od Nadawcy do Odbiorcy, która w ramach normalnej organizacji procesu transportowego nie podlega w trakcie przewozu przeładunkom.
 17. Czynności Ładunkowe – Załadunek Przesyłki i Rozładunek Przesyłki: (a) Załadunek – ogół czynności mających na celu umieszczenie Przesyłki wewnątrz pojazdu podstawionego
  w miejscu załadunku, z uwzględnieniem prawidłowego rozmieszczenia Przesyłki wewnątrz pojazdu, a także uporządkowanie pojazdu w przypadku jego zanieczyszczenia w toku wykonywania Czynności Ładunkowych; (b) Rozładunek – ogół czynności mających na celu wyładowanie Przesyłki z pojazdu w miejscu rozładunku, a także uporządkowanie pojazdu
  w przypadku jego zanieczyszczenia w toku wykonywania Czynności Ładunkowych.
 18. List Przewozowy – dokument stanowiący dowód przyjęcia Przesyłki do przewozu oraz przebiegu i wykonania przewozu. Listem Przewozowym jest w szczególności krajowy list przewozowy i międzynarodowy list przewozowy CMR, a także każdy inny dokument, który
  w danym przypadku ma towarzyszyć Przesyłce w związku z przewozem zamiast – lub dodatkowo obok – krajowego listu przewozowego i listu przewozowego CMR.
 19. Paleta EUR – paleta drewniana o wymiarach: 120 cm (długość) i 80 cm (szerokość), spełniająca wymogi normy UIC 435-2 oraz oznaczona w sposób legalny znakiem towarowym EUR.
 20. Ubezpieczenie CARGO – dodatkowo płatne i zawierane na wyraźne wskazanie Zleceniodawcy ubezpieczenie mienia w transporcie zgodnie z warunkami ubezpieczeniowymi zapewnionymi przez Spedytora.
 21. Dodatkowa Usługa Spedycyjna – wszystkie inne usługi realizowane w ramach wykonywania Zlecenia, na które Strony się umówiły, w szczególności takie jak: wystawienie dokumentów przewozowych w imieniu Nadawcy, usługi logistyczne i magazynowe, usługi celne, ochrona ubezpieczeniowa.
 22. Dokument Przewozowy (DP) – oznacza w zależności od rodzaju użytego środka transportu Drogowy List Przewozowy (LP), Międzynarodowy Drogowy List Przewozowy (CMR), Lotniczy List Przewozowy (AWB) oraz Morski List Przewozowy/Konosament (BL).
 23. Drogowy List Przewozowy (LP) – oznacza dokument przewozowy wystawiany przez Nadawcę Przesyłki przy udziale Spedytora lub Podwykonawcy w przypadku wykonywania Krajowej Usługi Spedycyjnej za pomocą drogowych środków transportu.
 24. Lotniczy List Przewozowy / Airway Bill (AWB) – oznacza dokument przewozowy wystawiony przez – albo w imieniu przewoźnika lotniczego, potwierdzający przyjęcie przez niego Przesyłki/Towaru i stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu pomiędzy nadawcą
  i przewoźnikiem lotniczym.
 25. Konosament /Bill of Lading (BL) – morski list przewozowy/świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku przez przewoźnika morskiego na statek
  i zobowiązujące przewoźnika morskiego do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu. Wystawiany jest w porcie załadunku przez przewoźnika morskiego/armatora (konosament armatorski) lub przez agenta/ Spedytora (konosament spedytorski).
 26. Międzynarodowy Drogowy List Przewozowy (CMR)oznacza dokument przewozowy wystawiany przez Nadawcę Przesyłki przy udziale Spedytora lub Podwykonawcy w przypadku wykonywania Międzynarodowej Usługi Spedycyjnej za pomocą drogowych środków transportu.
 27. Multimodalny List Przewozowy (MHBL w transporcie kolejowym) – dokument przewozowy/świadectwo ładunkowe dla przesyłek drobnicowych potwierdzające załadunek określonego ładunku LCL przez przewoźnika kolejowego na pociąg i zobowiązujące przewoźnika kolejowego do wydania ładunku na terminalu przeznaczenia odbiorcy wymienionego w BL. Wystawiany jest w terminalu załadunku przez agenta/Spedytora.
 28. List przewozy kolejowy (SMGS) – kolejowy list przewozowy wystawiamy przez przewoźnika kolejowego na ładunek pełno-kontenerowy (FCL) bądź wagon, potwierdzający odbiór określonego ładunku przez przewoźnika kolejowego na pociąg na terminalu załadunku i zobowiązujące przewoźnika kolejowego do wydania ładunku na terminalu przeznaczenia posiadaczowi listu przewozowego. Wystawiany jest na terminalu załadunku przez przewoźnika kolejowego.
 29. Kontener – urządzenie transportowe wielokrotnego użytku, o konstrukcji trwałej wykorzystywany do transportu lub łączenia towarów, służące do przewozu drobnicy (zapakowanej zazwyczaj w opakowania kartonowe, paczki, skrzynie, worki, czasami dodatkowo umieszczonych na europaletach).
 30. Siła wyższa – zdarzenie lub okoliczności zewnętrzne w stosunku do Strony i niemożliwe do przewidzenia lub uniknięcia mimo zachowania przez Stronę należytej staranności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: wojna, zamieszki, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki, blokady dróg, klęski żywiołowe, powódź, trzęsienie ziemi, pożary, szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne, akty i decyzje władzy publicznej (w szczególności zakazy i nakazy określonego zachowania się wydane przez określone organy państwowe)
 31. Prawo Przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1983).
 32. Incoterms – (International Commercial Terms) zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Stosowane przez Strony to Incoterms 2020.
 33. OWPS – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. lub każda kolejna ich wersja, która zostanie przyjęta po dacie złożenia Zlecenia spedycyjnego.

§2 Zakres zastosowania OWU

 1. OWU stanowią integralną część każdej Umowy oraz każdej Umowy Ramowej, regulują zasady świadczeniausług spedycyjnych przez Spedytora na rzecz Zleceniodawcy, o ile Umowa szczególna nie przewiduje innych warunków ustalonych indywidualnie.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy a treścią OWU, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Ramowej, a treścią OWU pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Ramowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy, Umowy Ramowej, OWU – zastosowanie znajdują OPWS oraz właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie w jakim Spedytor wykonuje osobiście przewozy krajowe bądź międzynarodowe zastosowanie mają także prawo przewozowe oraz Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 roku.
 4. OWU znajdują również zastosowanie w relacjach Spedytora z Nadawcami, Odbiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi po stronie Zleceniodawcy w wykonanie Umowy.
 5. OWU znajdują zastosowanie w każdym przypadku ponoszenia przez Zleceniodawcę odpowiedzialności cywilnej, zarówno kontraktowej, jak i deliktowej, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Umowy lub Umowy Ramowej nie stanowią inaczej.
 6. Do Umowy zawartej pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, zastosowanie mogą mieć również wzorce umowne, ogólne warunki i regulaminy świadczenia usług stosowane przez inne podmioty, w przypadku, gdy ich stosowanie w stosunkach danego rodzaju jest zwyczajowo lub powszechnie przyjęte lub jeżeli zawarcie umowy z podwykonawcą, przewoźnikiem, spedytorem lub innym podmiotem wymaga włączenia do Umowy stosowanego przez niego wzorca umownego, ogólnych warunków lub regulaminu świadczenia usług.

§3 Zakres świadczonych usług

 1. Spedytor w ramach prowadzonej działalności świadczy, zawodowo i za wynagrodzeniem, kompleksowe usługi logistyczne w zakresie następujących rodzajów przewozów krajowych
  i międzynarodowych:

  • Spedycja drogowa:
   • całopojazdowa (FTL)
   • doładunki (LTL)
  • Spedycja morska:
   • pełnokontenerowa (FCL)
   • drobnica morska (LCL
  • Spedycja lotnicza
  • Spedycja kolejowa
   • pełnokontenerowa (FCL)
   • drobnica kolejowa (LCL)
 1. W ramach usług, o których mowa w ust. 1 powyżej Spedytor świadczy usługi podstawowe wymienione w niniejszym ustępie. Wszelkie inne usługi niewymienione w niniejszym ustępie podlegają osobnym ustaleniom pomiędzy Stronami.
  • Spedycja drogowa całopojazdowa (FTL) i doładunki (LTL) – zakres usługi:
   • Eksport, import oraz cross-trade w systemie drzwi-drzwi (door-door) w oparciu o flotę własną oraz renomowanych podwykonawców do/z dowolnego miejsca w Europie i Azji,
   • transporty realizowane w oparciu o plandeki, chłodnie, skrzynie, zestawy, megi,  jumbo, rolki, BDF-y i inne rodzaje środków transportowych dopasowanych do potrzeb Zleceniodawcy,
   • przesyłki całopojazdowe i częściowe,
   • przesyłki standardowe i priorytetowe / ekspresowe,
   • Usługi dodatkowe (ręczny przeładunek, kompletacja, montaż itp.)
   • opieka dedykowanych opiekunów operacyjnych,
   • monitoring przesyłek,
   • koordynacja działań wszystkich stron zaangażowanych w realizację transportu (urzędy celne, terminale przeładunkowe),
   • ubezpieczenie przesyłki w transporcie typu <ALL-RISK>,
   • profesjonalne doradztwo.
  • Spedycja morska pełnokontenerowa (FCL) oraz drobnica morska (LCL) – zakres usługi:
   • transport morski FCL/LCL w relacji eksportowej i importowej w systemie port-port w oparciu o renomowanych armatorów do/z dowolnego miejsca na świecie,
   • transport morski FCL/LCL w systemie drzwi-drzwi (door-door) w oparciu o rozbudowaną sieć licencjonowanych partnerów i agentów do/z dowolnego miejsca na świecie,
   • logistyczna obsługa ładunków w porcie załadunku i porcie wyładunku,
   • wystawianie morskich dokumentów przewozowych,
   • koordynacja obsługi celnej we wszystkich urzędach celnych w Polsce,
   • koordynacja odpraw fiskalnych w portach niemieckich,
   • koordynacja działań wszystkich stron zaangażowanych w realizację transportu (armatorzy morscy, terminale lądowe, terminale portowe, urzędy celne itp.),
   • monitoring przesyłki na każdym etapie realizacji zlecenia,
   • ubezpieczenie przesyłki w transporcie typu <ALL-RISK>,
   • profesjonalne doradztwo.
  • Transport lotniczy – zakres usługi:
   • transport ładunków w eksporcie i imporcie,
   • kompleksowa obsługa ładunków w systemie drzwi-drzwi (door-door) do/z  dowolnego miejsca na świecie w oparciu o sieć licencjonowanych partnerów i agentów oraz renomowane linie lotnicze,
   • transport lotniczy w serwisie ekonomicznym, priorytetowym, frachtowym i ekspresowym,
   • koordynacja obsługi celnej dla transportu lotniczego na polskich lotniskach (Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk),
   • koordynacja odpraw celnych w Polsce łącznie z procedurą uproszczoną i odroczonym VAT a także odpraw fiskalnych na lotniskach w Niemczech i Holandii,
   • koordynacja działań wszystkich stron zaangażowanych w realizację transportu (linie lotnicze, terminale lotniskowe, urzędy celne itp.),
   • ubezpieczenie przesyłki w transporcie typu <ALL-RISK>,
   • profesjonalne doradztwo.
 • Spedycja kolejowa – zakres usługi:
  • transport kolejowy (kontenerowy) FCL/LCL w relacji eksportowej i importowej
   w systemie drzwi-drzwi w oparciu o renomowanych agentów do/z Polski z/do Chin,
  • logistyczna obsługa ładunków na wszystkich terminalach w Polsce i Chinach
  • koordynacja obsługi celnej we wszystkich urzędach celnych w Polsce,
  • koordynacja działań wszystkich stron zaangażowanych w realizację transportu
   (operatorzy kolejowi, terminale kolejowe, urzędy celne itp.),
  • ubezpieczenie przesyłki w transporcie typu <ALL-RISK>,
  • profesjonalne doradztwo.
 1. Spedytor świadczy usługi spedycyjne wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, nie przyjmuje i nie obsługuje zleceń pochodzących od konsumentów, to jest osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 2. W ramach usług, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1 powyżej tj. usług spedycji drogowej Spedytor może sam dokonać przewozu. W takim przypadku ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Spedytor nie wykonuje osobiście usług przewozu w transporcie morskim, lotniczym oraz kolejowym, w tym przypadku Spedytor zobowiązuje się do zapewnienia transportu za pośrednictwem innych podmiotów.
 3. Spedytor realizuje usługi spedycyjne dotyczące Przesyłek, z wyłączeniem towarów zabronionych przez krajowe i międzynarodowe regulacje prawne oraz następujących rodzajów ładunków:
  • przesyłek niewłaściwie opakowanych, nieodpowiednio zabezpieczonych. Przyjęcie Przesyłki do przewozu przez Przewoźnika nie jest równoznaczne z tym, że przesyłka została należycie opakowana i przygotowana do transportu przez Nadawcę,
  • dokumentów i korespondencji pisemnej w rozumieniu przepisów prawa,
  • żywych zwierząt, szczątków ludzkich i zwierzęcych,
  • narkotyków i substancji psychotropowych;
  • przesyłek wartościowych, w szczególności: wartości i środków pieniężnych, znaków legitymacyjnych, papierów wartościowych, wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków, numizmatów, zbiorów kolekcjonerskich itp.;
  • przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji;
  • przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność albo mogących uszkodzić inne towary
   lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia i urządzenia użyte do ich obsługi;
  • towarów strategicznych w rozumieniu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U.2004.229.2315 z późn. zm.);
  • towarów, które nie mogą być konsolidowane z innymi towarami.
 4. Zleceniodawca podpisując zlecenie oświadcza, że nie ma powiązań z żadną osobą lub podmiotem, z którymi transakcje są zakazane na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego, ani że nie znajduje się on na liście podmiotów, z którymi na podstawie tych przepisów transakcje są zakazane. W przypadku stwierdzenia, iż powyższe oświadczenie nie jest zgodne z prawdą albo istnieją podstawy do takiego stwierdzenia, Spedytor ma prawo do natychmiastowego zaprzestania współpracy ze Zleceniodawcą bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji odszkodowawczych.
  W przypadku zaprzestania współpracy przez Spedytora z uwagi na naruszenie przez Zleceniodawcę obowiązków wynikających z niniejszego ustępu, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty należnego Spedytorowi wynagrodzenia za wykonane usługi oraz pokrycia powstałej szkody, obejmującej także utracone korzyści.

§4 Zawarcie Umowy

 1. Spedytor świadczy usługi spedycyjne dotyczące poszczególnych Przesyłek na podstawie Umowy.
 2. Umowa pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, dotycząca świadczenia usług spedycyjnych
  w odniesieniu do danej Przesyłki, może zostać zawarta w jednym z następujących trybów:

  • w trybie przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty wykonania usługi spedycyjnej złożonej przez Spedytora w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Zleceniodawcę na wzorze stosowanym przez Spedytora,
  • w trybie negocjacji Stron, w szczególności w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, w tym w drodze przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty złożonej przez Spedytora,
  • w trybie i formie wynikających z Umowy Ramowej zawartej pomiędzy Zleceniodawcą
   a Spedytorem.
 3. OWU znajdują zastosowanie w każdym przypadku świadczenia przez Spedytora usług spedycyjnych, także w razie zawarcia Umowy w trybie lub formie innych niż wskazane w ust.2 pkt. 2.1-2.3 powyżej.

§5 Zlecenie spedycyjne, oferta

 1. Zlecenie spedycyjne powinno zawierać wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania usług spedycyjnych i złożone przez upoważnioną osobę, prawidłowo wypełnione oraz podpisane, na odpowiednim dla danego rodzaju usługi spedycyjnej formularzu dostępnym na stronie oraz przekazane Spedytorowi pisemnie lub drogą elektroniczną. Zlecenie powinno zawierać numer oferty handlowej, na podstawie, której zostało złożone lub powoływać się na inne dokumenty lub uzgodnienia określające warunki realizacji usługi, w tym cenę.
 2. W każdym przypadku w Zleceniu spedycyjnym należy w sposób kompletny, dokładny i zgodny z prawdą podać wszystkie informacje wymagane w treści formularza. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność, niedokładność czy też nieprawdziwość oświadczeń lub informacji podanych w Zleceniu spedycyjnym.
 3. Udzielenie Zlecenia w innej formie niż według wzorów wymienionych w 1 niniejszego paragrafu nie powoduje jego nieważności. Niemniej Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za następstwa ewentualnych błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem Zlecenia w innej formie, ustnie lub telefonicznie.
 4. Spedytor, nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia spedycyjnego, poinformuje Zleceniodawcę zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym, czy Spedytor:

4.1. wyraża gotowość wykonania usługi spedycyjnej na warunkach przewidzianych w Zleceniu spedycyjnym, a także o wysokości wynagrodzenia oraz o ewentualnych innych warunkach wykonania Zlecenia spedycyjnego, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Spedytora oferty wykonania usługi spedycyjnej dotyczącej danej Przesyłki,

4.2. odmawia przyjęcia Zlecenia spedycyjnego.

 1. Zlecenia spedycyjne mogą być przesyłane do Spedytora w Dni Robocze, w godzinach 8.00 – 16.00. Zlecenie spedycyjne przesłane w dniu niebędącym Dniem Roboczym lub w Dniu Roboczym po upływie przedziału czasowego wskazanego w zdaniu poprzednim, poczytuje się za przesłane w kolejnym Dniu Roboczym.
 2. O ile Strony nie ustalą inaczej, nie wynika to z zawartych pomiędzy Stronami umów, zaakceptowanych przez Zleceniodawcę ofert handlowych, a także specyfiki danej usługi, Zlecenie wykonania usługi musi być złożone na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godziny przed planowanym załadunkiem lub rozładunkiem.
 3. Brak odpowiedzi ze strony Spedytora na Zlecenie w terminie przewidzianym w ust. 4 niniejszego paragrafu jest równoznaczny z odmową przyjęcia Zlecenia spedycyjnego. Odmowa przyjęcia Zlecenia nie wymaga uzasadnienia ani nie stanowi podstawy do wystąpienia wobec Spedytora z jakimikolwiek roszczeniami.
 4. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się̨ odpowiednio w razie złożenia przez Zleceniodawcę Zlecenia w jakiejkolwiek innej formie dopuszczalnej przez OWU.
 5. Oferta wykonania usługi spedycyjnej złożona przez Spedytora dotyczy wyłącznie wykonania usług spedycyjnych określonych przez Zleceniodawcę w Zleceniu spedycyjnym, w odniesieniu do Przesyłki określonej przez Zleceniodawcę w Zleceniu spedycyjnym, w typowych i niezakłóconych warunkach.
 6. Oferta może być odwołana przed złożeniem Zlecenia spedycyjnego, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało wysłane do Zleceniodawcy drogą elektroniczną przed wysłaniem przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty lub złożeniem Zlecenia.
 7. W treści oferty wykonania usługi spedycyjnej Spedytor może określić termin związania ofertą, a w razie braku informacji w tym zakresie przyjmuje się, że Spedytor pozostaje związany ofertą nie dłużej niż 2 Dni Robocze licząc od dnia jej złożenia lub do dnia planowanego rozpoczęcia usługi, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
 8. Zleceniodawca, nie później niż w terminie związania Spedytora ofertą wykonania usługi spedycyjnej, może złożyć Spedytorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy. W razie bezskutecznego upływu tego terminu ofertę poczytuj się za nieprzyjętą i do zawarcia Umowy nie dochodzi.
 9. Zleceniodawca może przyjąć ofertę Spedytora wyłącznie w takiej treści, w jakiej została ona złożona przez Spedytora. W przypadku złożenia przez Zleceniodawcę oświadczenia o przyjęciu oferty Spedytora z zastrzeżeniem jakiejkolwiek zmiany lub uzupełnienia poczytuje się to jako złożenie przez Zleceniodawcę Spedytorowi nowej oferty wykonania usługi spedycyjnej lub usług spedycyjnych. Nową ofertę, o której mowa, poczytuje się za przyjętą przez Spedytora wyłącznie w razie złożenia przez Spedytora jednoznacznego oświadczenia o jej przyjęciu.
 10. Ceny zawarte w ofercie przedstawionej przez Spedytora są cenami netto.
 11. Oferty Spedytora i zawarte w nich postanowienia na temat cen i usług odnoszą się tylko do towarów o normalnych rozmiarach, normalnym ciężarze i normalnych właściwościach (o ile nie ustalono inaczej); zakładają one standardowe środki transportowe przyjęte dla danego rodzaju usługi, niczym nie skrępowane możliwości połączeń komunikacyjnych oraz stabilności politycznej regionu realizacji zlecenia, możliwość natychmiastowej dalszej wysyłki towarów podobnie jak obowiązywalność dotychczasowych opłat przewoźniczych, stosunków walutowych i taryf, leżących u podstaw tych ofert i porozumień, chyba że zmiany te były wzięte wcześniej pod uwagę i przewidywalne.
 12. Spedytor zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia w przypadku, gdy:

16.1. Przesyłka zawiera towar podlegający wyłączeniu zgodnie z OWU,

16.2. Zlecenie zostało złożone w sposób inny niż opisany w OWU,

16.3 opakowanie Przesyłki jest wadliwe, niedostateczne lub Przesyłka nie jest opakowana o ile czynności pakowania i przygotowania przesyłki do transportu nie zostały zlecone Spedytorowi,

16.4. Zleceniodawca opóźnia się w regulowaniu płatności za usługi wykonane przez Spedytora,

16.5. w innych przypadkach wskazanych w OWU.

 1. Spedytor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z odmową przyjęcia Zlecenia w przypadkach opisanych powyżej.
 2. Spedytor nie jest odpowiedzialny za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem Zlecenia ustnie lub telefonicznie, jeśli nie zostało ono pisemnie potwierdzone przez Zleceniodawcę w sposób, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
 3. Jeżeli Zlecenie zostanie cofnięte przez Zleceniodawcę (odstąpi on od Umowy), Spedytor może wedle własnego wyboru, albo żądać uzgodnionego wynagrodzenia po potrąceniu zaoszczędzonych wydatków, albo żądać stosownej prowizji. Jeżeli Zleceniodawca udowodni, że Zlecenie zostało cofnięte z przyczyn leżących po stronie Spedytora, Spedytor ma wówczas jedynie prawo do wyrównania poniesionych kosztów.
 4. Skorygowane Zlecenie spedycyjne wymaga ponownej akceptacji Spedytora. Za zmianę Zlecenia spedycyjnego naliczana jest opłata w wysokości określonej w ofercie. Nadto Spedytorowi przysługuje prawo do dokonania korekty wynagrodzenia za usługę w oparciu o skorygowane Zlecenie spedycyjne.
 5. Spedytorowi przysługuje prawo do korekty wynagrodzenia za usługę w sytuacji stwierdzenia rozbieżności w cechach Przesyłki tj. waga, wymiary, rodzaj opakowań, itp. w dowolnym momencie realizacji Zlecenia spedycyjnego. Dla uniknięcia wątpliwości, wymiary Przesyłki oznaczają wymiary towaru lub wymiary nośnika, w zależności od tego, który z tych wymiarów jest większy.
 6. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w razie złożenia przez Zleceniodawcę Zlecenia spedycyjnego w formie pisemnej.
 7. W przypadku, gdy w treści Zlecenia spedycyjnego Zleceniodawca nie poda prawidłowych danych Odbiorcy, Spedytorowi przysługuje prawo do wstrzymania realizacji Umowy i obciążenia Zleceniodawcy kosztami wynikającymi z takiego stanu rzeczy w szczególności: składowania, przestoju, przetrzymania kontenera (demurrage, detention) itp. przesyłki do czasu podania przez Zleceniodawcę prawidłowych danych.
 8. W odniesieniu do towarów niebezpiecznych, Zleceniodawca powinien we właściwym czasie zawiadomić pisemnie Spedytora o ich zamierzonej wysyłce podając właściwości ładunku, stopień i rodzaj jego niebezpieczeństwa oraz klasyfikację. Brak takiego zawiadomienia zwalnia Spedytora od odpowiedzialności za ewentualne szkody w towarze, jak i ewentualne szkody u osób trzecich, jest również podstawą do roszczeń do Zleceniodawcy o ewentualne szkody w majątku Spedytora.

§6 Realizacja usług spedycyjnych

 1. Spedytor wykonuje usługi spedycyjne zgodnie z treścią Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności.
 2. Spedytor, o ile co innego nie wynika z treści Umowy lub Umowy Ramowej, może, bez konieczności uzyskiwania zgody Zleceniodawcy przekazywać wykonanie Umowy innym spedytorom, zarówno w całości (spedytor zastępczy), jak i w części (spedytor dalszy), przewoźnikom, a także ma pełną swobodę w zakresie angażowania wszelkich innych podmiotów niezbędnych lub pomocnych dla wykonania usług spedycyjnych.
 3. Zmiana przez Zleceniodawcę – po zawarciu Umowy – zakresu, terminu, sposobu, przedmiotu wykonania usług spedycyjnych lub innych okoliczności wskazanych w Zleceniu spedycyjnym wymaga uprzedniej zgody Spedytora i odpowiedniej zmiany Umowy oraz może również powodować zmianę wynagrodzenia należnego Spedytorowi.
 4. Przed przyjęciem i realizacją pierwszego Zlecenia od Zleceniodawcy, zobowiązuje się on do dostarczenie Spedytorowi kopii dokumentów w tym:

4.1. aktualny odpisu/wydruku z KRS lub Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innego rejestru, właściwego ze względu na formę prawną prowadzonej działalności Zleceniodawcy,

4.2. zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON (jeżeli dane te nie wynikają z CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego),

4.3. oświadczenie Zleceniodawcy potwierdzające, że jest on czynnym podatnikiem VAT

4.4. oświadczenie o danych bankowych

4.5. wymagane prawem koncesje, zezwolenia, licencje (o ile wykonywana jest przez Zleceniodawcę działalność regulowana).

 1. Spedytor może zmienić sposób wykonywania Umowy bez zgody Zleceniodawcy w przypadku wystąpienia zakłóceń lub przeszkód w procesie świadczenia usług spedycyjnych, wynikłych z przyczyn niezawinionych przez Spedytora. Spedytor zobowiązany jest kierować się dobrem Przesyłki, obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością, przy czym postępowanie Spedytora następuje na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. Spedytor w miarę możliwości, będzie informował Zleceniodawcę o wystąpieniu okoliczności przewidzianych w zdaniu pierwszym.
 2. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych poleceń i instrukcji, udzielanych przez Zleceniodawcę bezpośrednio osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Spedytora, w szczególności podmiotom zaangażowanym w wykonanie usług spedycyjnych lub w obsługę Przesyłki.
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, ustala się, że kierowca ani inny operator nie jest osobą upoważnioną do działania w imieniu Spedytora. Jakakolwiek zmiana dotyczącą treści lub zakresu zastosowania OWU może zostać wprowadzona jedynie w treści Umowy lub Umowy Ramowej, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Spedytor jest zobowiązany wykonywać swoje czynności z należytą starannością, zgodnie z interesem Zleceniodawcy.
 5. W przypadku, gdy Przesyłka zawiera towar podlegający wyłączeniu zgodnie z zapisami OWU, Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu w stosunku do wszystkich Stron Umowyoraz organów państwowych.
 6. Spedytor zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości Przesyłki. Sprawdzenie to odbywa się w obecności Nadawcy lub osoby trzeciej zaproszonej przez Spedytora do tej czynności. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń złożonych przez Zleceniodawcę i/lub Nadawcę w dokumentach przewozowych, Spedytor obciąży Zleceniodawcę kosztami sprawdzenia. Konieczność sprawdzenia Przesyłki może nastąpić także w przypadkach określonych przez władze państwowe lub organy administracji. W takim przypadku wszelkie koszty takiej inspekcji obciążają Zleceniodawcę.
 7. W przypadku niewskazania przez Zleceniodawcę kompletnych lub dostatecznych informacji dotyczących sposobu wykonywania usług spedycyjnych – Spedytor posiada swobodę w zakresie wyboru sposobu i środków wykonania usług spedycyjnych.
 8. Dostawa jest uznana za terminową, jeśli jest dostarczona zgodnie ze Zleceniem spedycyjnym co do dnia i miejsca. Dla uniknięcia wątpliwości, godziny dostawy, podane przez Zleceniodawcę w treści Zlecenia pełnią jedynie funkcje pomocnicze i wskazują preferowany przedział czasowy dostawy, chyba, że Zleceniodawca w Zleceniu zastrzeże sobie szczególny interes w dostawie. Dla uniknięcia wątpliwości szczególny interes w dostawie musi zostać podany Spedytorowi już na etapie zapytania kierowanego przed sporządzeniem oferty i tym samym być uwzględnionym w ofercie Spedytora. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na złożoną specyfikę i organizację świadczenia usług spedycyjnych oraz z uwagi na częstotliwość i skalę występowania nieprzewidzianych i niezależnych od spedytorów i przewoźników okoliczności wpływających na wykonywanie usług spedycyjnych Spedytor nie może zagwarantować dostarczenia Przesyłki w określonym terminie.
 9. W przypadku wystąpienia przeszkód w wykonaniu Umowy Spedytor powiadomi o tym Zleceniodawcę oraz zwróci się o wydanie przez niego wykonalnych wskazówek, a Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielić takich wskazówek.
 10. Każdorazowo na żądanie Zleceniodawcy Spedytor przekaże mu dostępne informacje dotyczące stanu, etapu i przebiegu wykonania usług spedycyjnych i Umowy.
 11. W każdym przypadku, gdy w związku z wykonaniem Umowy lub w celu wykonania Umowy Spedytor zaciągnie zobowiązania lub w związku z Umową przeciwko Spedytorowi zgłoszone zostanie roszczenie – Zleceniodawca zobowiązany jest do zwolnienia Spedytora z takich zobowiązań i roszczeń. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy Spedytor występuje w roli nadawcy lub odbiorcy w konosamencie armatorskim, lotniczym liście przewozowym, kolejowym liście przewozowym lub w innych dokumentach przewozowych i w związku z tym zobowiązany jest do poniesienia kosztów i wydatków lub z mocy prawa, jako nadawca lub odbiorca, staje się adresatem roszczeń, np. z tytułu awarii wspólnej.
 12. Po potwierdzeniu Zlecenia przez Spedytora, Zleceniodawca, zobowiązany jest do przygotowania i wydania Przesyłki w ustalonym miejscu i czasie oraz o ile Strony nie ustaliły w Umowie, że za te czynności odpowiedzialny jest Spedytor, Zleceniodawca zobowiązany jest do:

16.1. prawidłowego, ze względu na zlecany rodzaj transportu, zapakowania oraz zabezpieczenia Przesyłki przed uszkodzeniem,

16.2. odpowiedniego oznaczenia każdego opakowania (transportowego) etykietą adresową,

16.3. umieszczenia Listów Przewozowych (minimum 2 egzemplarze) oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów w przyldze przytwierdzonej do opakowania transportowego razem z etykietą adresową,

16.4. wydania Spedytorowi wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych dla prawidłowego wykonania usługi,

16.5. poinformowania Spedytora o szczególnych właściwościach Przesyłki i właściwego oznakowania Przesyłki,

16.6. dokonania załadunku i wydania Przesyłki w czasie nie przekraczającym 30 minut od momentu podstawienia pojazdu przez Spedytora, chyba, że strony w Zleceniu ustaliły inne czasy na załadunek i wydanie Przesyłki,

16.7. informowania Spedytora o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie usługi.

 1. Nadawca ma obowiązek przygotowania Przesyłki oraz przekazania kompletu dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy przez Spedytora w szczególności: Listy Zbiorczej Przesyłek, Listów Przewozowych oraz ewentualnie dodatkowych dokumentami towarzyszących danej Przesyłce np. dokumentów WZ, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie lub ofercie.
 2. Zleceniodawca obowiązany jest przygotować i wydać Przesyłkę do realizacji usługi we właściwy sposób opakowaną, w sposób umożliwiający przeładunki oraz przewóz bez jego uszkodzenia przy wykonywaniu standardowych czynności. W przypadkach, kiedy Spedytor uzna za konieczne zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, koszty tych zabezpieczeń pokryje Zleceniodawca.
 3. Kary umowne wynikające ze zdarzeń, których przyczyny leżą po stronie Zleceniodawcy, jego podwykonawców i partnerów handlowych, wadliwego pakowania i błędów w dokumentacji oraz koszty wynikające z wystąpienia awarii wspólnej obciążają Zleceniodawcę.
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się przesłać w dniu odprawy celnej lub w terminie 30 dni pocztą elektroniczną do Spedytora na adres ustalony Zleceniu potwierdzanie odprawy celnej. Nieprzesłanie dokumentu SAD we wskazanym terminie spowoduje naliczanie przez Spedytora podatku VAT za cały odcinek wewnątrzunijny w wysokości obowiązującej w chwili zaistnienia tytułu do jego naliczenia.
 5. W przypadku odmiennego zapisu w Zleceniu spedycyjnym lub w przypadku braku jakiegokolwiek zapisu lub oświadczenia Zleceniodawcy, przyjmuje się, że Zleceniodawca oświadcza, że towar nie ma znaczenia strategicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2002 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U.119 poz.1250 z póź.zm.) i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w deklaracji dotyczącej towarów o znaczeniu strategicznym Zleceniodawca zwolni Spedytora od wszelkich odpowiedzialności w tym zakresie. Nadawca ponosi odpowiedzialność za właściwe rozmieszczenie towaru w skrzyni ładunkowej środka transportu, Kontenera oraz zgodność wagi Przesyłki z podaną w Zleceniu.
 6. Zleceniodawca zobowiązany jest posiadać stosowny tytuł prawny do towaru i w związku z tym może skutecznie zaciągać wszelkie zobowiązania zawarte w OWU.
 7. Potwierdzenie przyjęcia Przesyłki do przewozu na dokumentach przewozowych oznacza przyjęcie Przesyłki co do ilości i rodzaju opakowań zbiorczych, nie jest zaś potwierdzeniem jej zawartości, wartości lub ciężaru, oraz liczby opakowań jednostkowych w opakowaniach zbiorczych.
 8. Na żądanie Zleceniodawcy i za osobnym wynagrodzeniem ustalonym przez Strony, Spedytor udziela Zleceniodawcy innych informacji i ewentualnych porad dotyczących realizacji Zlecenia. Spedytor udziela tych informacji według najlepszej swojej wiedzy, niemniej jednak ostateczną decyzję co do zastosowania się do tych informacji lub porad, na swoje wyłączne ryzyko, podejmuje Zleceniodawca.
 9. Na dowód wykonanej dostawy Spedytor żąda od Odbiorcy potwierdzenia odbioru opisanej
  w dokumentach przewozowych Przesyłki. Jeżeli Odbiorca odmawia wystawienia potwierdzenia, Spedytor zwróci się o wskazówki do Zleceniodawcy (o ile jest to możliwe). Przy braku potwierdzenia odbioru Spedytor ma prawo ponownego przyjęcia Przesyłki na koszt Zleceniodawcy, nawet po jej rozładowaniu.
 10. Zwolnienie przesyłki w transporcie morskim następuje po złożeniu oryginałów konosamentów (BL) w biurze armatora lub Spedytora w zależności od rodzaju konosamentu.
 11. Dostawa zrealizowana jest w sposób prawidłowy, jeżeli dokument przewozowy potwierdzony zostanie poprzez wpisanie na nim daty i złożenie czytelnego podpisu lub wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu lub parafki wraz z pieczątką imienną osoby działającej w imieniu Odbiorcy i pieczątką Odbiorcy lub podpisem elektronicznym w przypadku niewystępowania papierowych dokumentów przewozowych. W przypadku realizacji usług, dla których nie występują dokumenty przewozowe uznaje się, że usługa jest zrealizowana z chwilą dostarczenia przesyłki do miejsca określonego w Zleceniu. W przypadku usług, których charakter nie polega na przemieszczaniu przesyłki, usługę uznaje się za wykonaną z chwilą przekazania informacji o jej realizacji Zleceniodawcy oraz niewniesieniem przez Zleceniodawcę zastrzeżenia co do jej realizacji. Strony mogą w Zleceniu ustalić inny sposób potwierdzenia realizacji usługi przez Spedytor.
 12. Odbiorcy nie przysługuje prawo do rozpakowania Przesyłki i sprawdzenia jej zawartości przed potwierdzeniem jej odbioru, jeżeli Przesyłka dostarczona została bez śladów ingerencji i uszkodzeń.
 13. Zleceniodawca udzielając Zlecenia Spedytorowi przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w uzasadnionych obowiązującym prawem przypadkach, uprawnione organy państwowe, w szczególności służby celne, służby odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa lub inne służby realizujące zadania w zakresie przestrzegania prawa i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, mają prawo do wydawania wiążących poleceń co do sposobu postępowania z przesyłką lub do weryfikacji jej zawartości, co może mieć wpływ m.in. na stan i sposób opakowania przesyłki w związku ze spełnieniem poleceń ww. służb.
 14. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn innych niż zawinione przez Spedytora i powstania konieczności składowania Przesyłki, Spedytor przysługuje prawo do obciążania Zleceniodawcy kosztami składowania począwszy od dnia następnego licząc od daty dostawy wynikającej z treści Zlecenia.
 15. Potwierdzenie dostawy udostępnianie jest Zleceniodawcy przez Spedytora, po zamknięciu i rozliczeniu dostawy w formie skanów Listów Przewozowych lub ich elektronicznych kopii, oświadczenia spedytorskiego poświadczającego dostawę lub w innej formie ustalonej przez strony lub przyjętej dla danego rodzaju usług w przypadku usług, dla których nie występuje dokumentacja przewozowa.
 16. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę, jeśli powstała ona z przyczyn niezależnych od Spedytora, w szczególności:

32.1. blokad komunikacyjnych,

32.2. nieprzyjęcia towaru do przewozu przez linie lotnicze lub armatorów morskich z przyczyn niezależnych od Spedytora,

32.3. kierowania dostawy do Odbiorców, którzy nie posiadają infrastruktury lub wyposażenia niezbędnego do przyjęcia dostawy,

32.4. wprowadzenia ograniczeń krajowych lub lokalnych uniemożliwiających dostawę do Odbiorcy, o ile zostaną one wprowadzone formalnym komunikatem władz,

32.5. błędów w danych przekazanych w Zleceniu, które mogą wpływać na jego terminową i kompletną realizację,

32.6. wstrzymania realizacji Zlecenia przez Spedytora, na skutek okoliczności opisanych w OWU,

32.7. przekazywania poleceń zmieniających istotne warunki Zlecenia w trakcie jego realizacji,

32.8. zdarzeń losowych niezależnych od Spedytora w tym awarii środka transportu,

32.9. wystąpienie zdarzeń o charakterze Siły Wyższej.

 1. W przypadku braku szczegółowych wskazówek ze strony Zleceniodawcy lub trudności w ich uzyskaniu, Spedytor zabezpieczy interesy Zleceniodawcy na jego koszt, działając według własnego uznania w sposób najkorzystniejszy dla Spedytora w wyborze drogi, środków, warunków i sposobów przewozu oraz składowania i załadowania przesyłek itp., o czym, w miarę możliwości, powinien uprzedzić Zleceniodawcę.
 2. Wykonywanie czynności ładunkowych tj. załadunku i rozładunku Przesyłek należy odpowiednio do obowiązków Nadawcy i Odbiorcy. Spedytor nie ma obowiązku wykonywania czynności ładunkowych ani zapewnienia środków technicznych lub urządzeń umożliwiających załadunek i rozładunek, chyba że strony ustaliły co innego w Zleceniu. Przedstawiciel Spedytora ma prawo uczestniczyć w nadzorze nad załadunkiem lub rozładunkiem, w przypadku, kiedy czynność ta zostanie przedstawicielowi Spedytora uniemożliwiona dokona on stosownej adnotacji na protokole, w takim przypadku Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub uszkodzenia towaru.
 3. W przypadku rozbieżności w stanowiskach Stron co do odpowiedzialności związanej z uszkodzeniem towaru lub jego brakami, Strony mogą także rozstrzygać przy udziale podmiotów specjalizujących się w tego typu ocenach lub przy pomocy rzeczoznawców. Koszty zaangażowania rzeczoznawców lub firm, o których mowa w zdaniu pierwszym opłaci ta strona, która uznana zostanie za winną uszkodzeń lub braku towaru, w przypadku braku rozstrzygnięcia Strony pokryją koszty po połowie.
 4. Przeszkody – niezależne od Spedytora lub innej osoby, działającej na jego zlecenie (zarządzenie władz,klęski żywiołowe, strajki, blokady dróg itp.) – uniemożliwiające wykonanie w całości lub części obowiązków Spedytora, zwalniają go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialności za terminowe wykonanie Zlecenia. O przeszkodach tych Spedytor, w miarę możliwości, powinien powiadomić Zleceniodawcę. Gdy ich trwanie przedłuża się nadmiernie, Spedytor może odstąpić od Zlecenie nawet, gdy jest ono częściowo wykonane. Jednakże przed odstąpieniem od Zlecenia, Spedytor zobowiązany jest zabezpieczyć Przesyłkę i interes Zleceniodawcy w porozumieniu z nim. W razie takiego odstąpienia przez Spedytora od Zlecenia należy mu się zwrot wydatków, poniesionych w związku z wykonaniem Zlecenia oraz stosowna część wynagrodzenia za dokonane czynności.

§7 Warunki szczególne świadczenia usług transportu lotniczego

 1. Realizacja Zlecenia według oferowanych w Zleceniu stawek jest uzależniona od dostępności miejsca w samolocie.
 2. Realizacja Zlecenia według oferowanych w Zleceniu terminów dostawy jest uzależniona od dostępności miejsca w samolocie.
 3. Stawki mogą ulec zmianie w wyniku zmiany wagi, wymiarów, warunków Incoterms 2020.
 4. Ewentualne koszty dodatkowe w szczególności: wystawienie towaru do rewizjicelnej, skanowania, inspekcji, koszty składowania obciążają Zleceniodawcę i będą refakturowane na Zleceniodawcę po ich poniesieniu przez Spedytora.
 5. Wszelkie dodatki linii lotniczej będą obciążały Zleceniodawcę i będą naliczane po aktualnych stawkach.
 6. Za przelicznik objętościowy uznaje się 1CBM = 167kg [długość x szerokość x wysokość w cm / 6000]
 7. Oferta Spedytora jest zawsze sporządzona dla towarów neutralnych, chyba, że co innego wynika z zapytania Zleceniodawcy.
 8. W przypadku jakichkolwiek przesyłek niebezpiecznych Zleceniodawca zobowiązany jest do okazania dostarczenia na czas realizacji usługi wszelkich niezbędnych dokumentów, pozwoleń i licencji.
 9. Oferta Spedytora zawsze zawiera kalkulację dla odprawa celnej jednopozycyjnej, bez rewizji, chyba że co innego wynika z zapytania Zleceniodawcy.
 10. Wszystkie opłaty celno-podatkowe w imporcie realizowane są przez Zleceniodawcę na konto Spedytora lub konto Izby Celnej w zależności od ustalenia w treści Zlecenia lub w inny sposób, jeśli co innego wynika z umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą, a agencją celną wybraną przez Spedytora.
 11. Oferta nie obejmuje opłat za licencje eksportowe lub importowe.
 12. Oferta jest kalkulowana dla terminu i warunków płatności w niej ujętych, w przypadku zmiany tych parametrów, oferta może ulec zmianie.

§8 Ubezpieczenie Przesyłki

 1. Spedytor nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Przesyłki. Spedytor może zawrzeć́ w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy oraz na koszt Zleceniodawcy umowę̨ ubezpieczenia Przesyłki w transporcie (ubezpieczenie CARGO).
 2. W celu zawarcia w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy umowy ubezpieczenia Przesyłki w transporcie Zleceniodawca winien zlecić́ ubezpieczenie w treści Zlecenia spedycyjnego oraz określić́ wymagane dane, w szczególności rodzaj i wartość́ Przesyłki.
 3. Spedytor może, przed zawarciem Umowy ze Zleceniodawcą, odmówić́ przyjęcia zlecenia dotyczącego ubezpieczenia Przesyłki bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. Wybranie przez Zleceniodawcę opcji „ubezpieczenie CARGO” i podanie wartości Przesyłki jest równoznaczne z zaakceptowaniem dodatkowych kosztów jej ubezpieczenia. W przypadku wyboru ubezpieczenia CARGO Zleceniodawca w każdym przypadku zobowiązuje się̨ do poniesienia wszelkich kosztów i wydatków związanych z ubezpieczeniem Przesyłki w transporcie (ubezpieczenie CARGO), w tym do zwrotu takich kosztów i wydatków na rzecz Spedytora w przypadku ich poniesienia przez Spedytora.

§9 Wynagrodzenie

 1. Z tytułu świadczenia usług spedycyjnych Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Spedytorowi uzgodnionego wynagrodzenia oraz zwrotu wszelkich związanych
  ze świadczeniem usług spedycyjnych kosztów i wydatków.
 2. Wynagrodzenie oraz koszty i wydatki przewidziane w Umowie dotyczą świadczenia usług spedycyjnych przewidzianych w Umowie, których przedmiotem jest Przesyłka określona w Umowie, a ponadto ustalone są przy założeniu typowych i niezakłóconych warunków wykonywania usług spedycyjnych. W przypadku zmiany przez Zleceniodawcę zakresu lub sposobu świadczenia usług spedycyjnych, zmiany Przesyłki lub wystąpienia, z przyczyn niezawinionych przez Spedytora, zmiany warunków świadczenia usług spedycyjnych lub zakłóceń w procesie świadczenia usług spedycyjnych, a także w przypadku zmiany kosztów
  i wydatków związanych ze świadczeniem usług spedycyjnych lub wprowadzenia nowych kosztów i wydatków, w tym opłat i obciążeń publicznoprawnych – wynagrodzenie Spedytora oraz koszty i wydatki podlegające zwrotowi na rzecz Spedytora ulegają odpowiednim zmianom.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Spedytora dodatkowe wynagrodzenie w razie wykonania przez Spedytora lub podmiot zaangażowany w wykonanie Umowy dodatkowych usług spedycyjnych lub czynności (poza zakresem Umowy), o ile wykonanie takich dodatkowych usług spedycyjnych lub czynności zostało uzgodnione ze Zleceniodawcą, a także w przypadku gdy wykonanie dodatkowych usług spedycyjnych lub czynności nie zostało uzgodnione ze Zleceniodawcą, ale było niezbędne do należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia Przesyłki lub praw i interesów Zleceniodawcy lub Spedytora.
 4. Niezależnie od wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić Spedytorowi wszelkie koszty i wydatki poniesione w celu wykonania Umowy przez Spedytora i podmioty zaangażowane w wykonanie Umowy (m.in. opłatę za dodatkowy przewoź, koszty składowania, koszty demurrage i detention, opłaty postojowe, opłaty celne, opłaty związane z inspekcją sanitarną lub jakościową, inne opłaty administracyjne), choćby nawet takie koszty i wydatki nie zostały wprost przewidziane w Umowie.
 5. Z wyjątkiem innych zapisów OWU, dodatkowe wynagrodzenie oraz koszty i wydatki, o których mowa powyżej, zostaną zapłacone przez Zleceniodawcę na rzecz Spedytora w wysokości wynikającej z Umowy, a w przypadku, gdy ich wysokość będzie wyższa, aniżeli przewidziano w Umowie, albo nie zostały przewidziane w Umowie – wówczas Zleceniodawca dokona zapłaty na rzecz Spedytora na podstawie dowodów poniesienia takich kosztów i wydatków przez Spedytora lub podmioty zaangażowane w wykonanie Umowy.
 6. Jeśli nie ustalono inaczej w Zleceniu lub Umowie, czas wolny na rozładunek, załadunek i/lub obsługę celną lądowego środka transportu na terenie Polski wynosi 4 godziny od momentu podstawienia pod rozładunek, załadunek i/lub obsługę celną, po upływie tego czasu Spedytorowi przysługuje opłata postojowa wynosząca 180,00 złotych netto za każdą rozpoczętą godzinę przestoju. Strony mogą odmiennie ustalić kwotę za godzinę przestoju w Zleceniu lub Umowie, w takim przypadku stawką obowiązującą, będzie ustalona w Zleceniu lub Umowie. Spedytor podaje godziny przestoju w liście przewozowym lub mailowo.
 7. W przypadku błędnego, w tym niepełnego zadeklarowania lub braku deklaracji dotyczącej rodzaju ładunku w szczególności jego właściwości niebezpiecznych, klasy ADR/IMO/DGR, jego wagi, wymagań dotyczących szczególnego traktowania i przewożenia towaru (wadliwa deklaracja), Spedytor zastrzega sobie prawo do jednostronnej decyzji o odmowie przyjęcia ładunku do przewozu, na każdym etapie usługi i w każdym czasie. W każdym przypadku wadliwej deklaracji, również w przypadku, gdy Zlecenie nie zostanie zrealizowane w wyniku w/w decyzji Spedytora, ma on prawo obciążyć Zleceniodawcę wszelkimi kosztami jakie pojawią się w związku z powyższym.
 8. Spedytor może uzależnić przystąpienie do wykonania Umowy od uprzedniej zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia przysługującego Spedytorowi oraz kwot odpowiadających planowanym wydatkom i kosztom związanym z wykonaniem Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin płatności zostanie określony w stosownym dokumencie księgowym, a usługa wykonana zostanie po wpłacie przez Zleceniodawcę ustalonej kwoty przedpłaty.
 9. Spedytor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnienia realizacji Zlecenia w sytuacji, gdy Zleceniodawca nie będzie regulował należności w ustalonym przez Strony terminie.
 10. Wynagrodzenie Spedytora określone na fakturze VAT w walucie obcej, na potrzeby rozliczenia podatku VAT, przeliczane będzie na złote polskie według kursu średniego NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozładunku / wykonania usługi. Wynagrodzenie Spedytora określone w walucie obcej, na potrzeby wystawienia faktury VAT w walucie PLN, przeliczane będzie według kursu sprzedaży mBank S.A. obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania usługi o ile strony nie ustalą w Zleceniu spedycyjnym innych warunków. Spedytor na potrzeby podawania kosztów transportu lotniczego do zgłoszenia celnego importowego wystawia faktury z kursem sprzedaży tabeli C NBP z dnia przylotu przesyłki do Polski.
 11. O ile Strony nie określiły tej kwestii inaczej w osobnej korespondencji, Zleceniu, Umowie lub Umowie Ramowej termin płatności należności na rzecz Spedytora wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury albo noty księgowej. Spedytor może zażądać zapłaty przedpłaty za usługi zgodnie z brzmieniem ust. 8 powyżej, w takiej sytuacji nie będzie zobowiązany do wykonania usługi do czasu uznania konta bankowego Spedytora wskazaną kwotą.
 12. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spedytora.
 13. W razie opóźnienia Zleceniodawcy w zapłacie jakiejkolwiek należności na rzecz Spedytora – niezależnie od innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, Umowy lub OWU – Spedytorowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 14. Zleceniodawca może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec Spedytora z wierzytelnościami przysługującymi Spedytorowi wobec Zleceniodawcy wyłącznie w przypadku uzyskania uprzedniej zgody Spedytora, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 15. Spedytor może zażądać od Zleceniodawcy przedłożenia zabezpieczenia zapłaty należności przysługujących Spedytorowi od Zleceniodawcy z tytułu świadczenia usług spedycyjnych (w tym wynagrodzenia, zwrotu wydatków i kosztów), w szczególności w postaci gwarancji bankowej, poręczenia osoby trzeciej, weksla in blanco.
 16. Wskazanie przez Zleceniodawcę osoby trzeciej jako płatnika należności przysługujących Spedytorowi od Zleceniodawcy z tytułu świadczenia usług spedycyjnych (w tym wynagrodzenia, zwrotu wydatków i kosztów) nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty na rzecz Spedytora tych należności w pełnej wysokości wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienia w płatności. Zleceniodawca odpowiada solidarnie z płatnikiem za zapłatę należności.
 17. W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcy terminu płatności (opóźnienie/zwłoka) całości lub części wynagrodzenia lub innej należności przysługującej Spedytorowi z tytułu świadczenia usług spedycyjnych – Spedytor uprawniony będzie do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy (wszystkich usług, nie tylko tych, których dotyczy zaległość) oraz do wstrzymania przyjmowania kolejnych Zleceń i zawierania kolejnych Umów aż do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę całego zaległego wynagrodzenia lub całej zaległej należności, a także do wypowiedzenia Umowy Ramowej lub Umowy zawartej na podstawie danego Zlecenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, z winy Zleceniodawcy.
 18. Spedytorowi przysługuje prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków, w tym prawo do cedowania wierzytelności na wybrany przez siebie podmiot, bez konieczności uzyskiwania zgody od Zleceniodawcy.
 19. Spedytorowi przysługuje prawo otrzymania wynagrodzenia za usługi i planowane koszty, nawet w przypadku, kiedy nie zostałyby one zrealizowane z przyczyn niezależnych od Spedytora w szczególności w wyniku decyzji organów i urzędów państwowych, celnych i skarbowych, konfiskaty towaru, próby nadania towaru wadliwego i/lub zabronionego do przewozu, próby nadania towaru bez przygotowania przez Zleceniodawcę dokumentów niezbędnych do jego przewozu.

§10 Prawo zastawu

 1. Z mocy prawa Spedytorowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na Przesyłce do zabezpieczenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, kosztów i wydatków oraz wszelkich innych należności związanych z wykonywaniem usług spedycyjnych, przysługujących zarówno na podstawie aktualnie wykonywanej Umowy, jak i wszystkich poprzednich Umów.
 2. Ustawowe prawo zastawu na Przesyłce zabezpiecza również roszczenia poprzednich spedytorów i przewoźników.
 3. Ustawowe prawo zastawu na Przesyłce przysługuje Spedytorowi, dopóki Przesyłka znajduje się u Spedytora lub osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki Spedytor może rozporządzać Przesyłką za pomocą dokumentów. Wszelkie koszty powstałe w związku z wykonywaniem ustawowego prawa zastawu, w szczególności koszty składowania, magazynowania, obsługi, zabezpieczenia i koszty transportu, obciążają Przesyłkę i zostaną doliczone do należności zabezpieczonych zastawem.
 4. Jeżeli jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec Spedytora z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Przesyłką, na której przysługuje Spedytorowi ustawowe prawo zastawu, Zleceniodawca zwolni go z odpowiedzialności wobec takich osób trzecich i naprawi szkody poniesione przez Spedytora w związku z takimi roszczeniami.

§11 Odpowiedzialność

 1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy lub Umowy Ramowej, chyba, że wykaże, że szkoda nie powstała z jego winy lub nie ponosi winy w wyborze podwykonawcy.
 2. Odpowiedzialność Spedytora jest w każdym przypadku, co do każdej usługi świadczonej przez Spedytora ograniczona do strat bezpośrednich, z wyłączeniem strat pośrednich i utraconych korzyści Zleceniodawcy, Nadawcy i Odbiorcy (w szczególności Spedytor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zapłacenia przez Zleceniodawcę, Nadawcę lub Odbiorcę odszkodowań, w tym kar umownych, osobom trzecim, w wyniku jakichkolwiek zdarzeń, będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia przez Spedytora), oraz do zdarzeń i wysokości sum gwarancyjnych objętych obowiązującą w danym czasie umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Spedytora, bez względu na podstawę roszczenia – umowa czy czyn niedozwolony, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujące stanowią inaczej.
 3. Spedytor odpowiada za przewoźników i spedytorów, którymi posługuje się lub którym powierza w całości lub w części wykonanie usług spedycyjnych, chyba że nie ponosi winy w ich wyborze. Odpowiedzialność Spedytora w żadnym wypadku nie może być większa niż odpowiedzialność przewoźnika faktycznego lub przewoźnika umownego, zgodnie z zawartą umową przewozu i postanowieniami Konwencji o ujednolicaniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzoną w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz. U. 2007 r. Nr 37, poz. 235), zwaną też Konwencją Montrealską. Spedytor ma prawo powoływać się na wszelkie prawa i ograniczenia odpowiedzialności na jakie ma prawo powoływać się przewoźnik faktyczny lub umowny.
 4. W przypadku usług innych niż usługi przewoźnika określone w Konwencji Montrealskiej odpowiedzialność za szkodę, za którą odpowiedzialny jest Spedytor nie może przekroczyć dwukrotności kwoty wynagrodzenia za usługę, w związku z którą powstała szkoda.
 5. W przypadku, gdy Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z opóźnienia dostawy ograniczona ona jest do wysokości poniesionej przez Zleceniodawcę/ Nadawcę/Odbiorcę szkody, nie więcej jednak niż do wysokość opłaty za fracht netto, to znaczy nie powiększonej o podatek od towarów i usług VAT.
 6. Spedytor jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli Przesyłka dostarczona została bez śladów ingerencji (szkoda ukryta) lub Odbiorca, w trakcie dokonywania odbioru, nie wpisał uwag o uszkodzeniu lub braku towaru do Listu Przewozowego i nie sporządził stosownego protokołu szkody oraz po zbadaniu okoliczności powstania szkody nie można przypisać winy bezpośrednio Spedytorowi. Protokół szkody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga dla swej ważności podpisu osoby w obecności, której przesyłkę odebrano. Każdorazowo stroną zobowiązaną do udowodnienia winy Spedytorowi w takim przypadku jest Zleceniodawca.
 7. W przypadku powstania szkody Zleceniodawca zobowiązany jest udokumentować, że towar w określonej ilości i o określonych właściwościach został przekazany Spedytorowi.
 8. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

8.1. jeżeli szkoda wyniknęła z właściwości Przesyłki np. łamliwość, rdza, utlenianie się, rozsypanie, podatność towaru na zmiany temperatury, samoistne wewnętrzne zepsucie itp. lub z braku opakowania lub oznaczenia Przesyłki albo z nieprawidłowego lub niedostatecznego opakowania lub oznaczenia Przesyłki,

8.2. w Przesyłce powstałe na skutek jakichkolwiek okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy lub osób trzecich, za które Spedytor nie odpowiada (np. brak wymaganych informacji lub dokumentów lub podanie niedostatecznych lub błędnych informacji lub dokumentów), nieprawidłowego załadunku lub ułożenia towarów w jednostce transportowej (jeżeli załadunek i rozładunek nie został dokonany przez
Spedytora lub osoby trzecie działające w jej imieniu);

8.3. polegające na braku lub uszkodzeniu wewnątrz nienaruszonego opakowania jednostkowego, wewnątrz nienaruszonego opakowania zbiorczego lub wewnątrz nienaruszonej jednostki ładunkowej Przesyłki (np. paleta / karton niespaletyzowany),

8.4. w postaci ubytku nie przekracza granicy wynikającej z przepisów prawa lub zwyczajowo przyjętych,

8.5. powstałe na skutek siły wyższej lub zdarzenia losowego,

8.6. wynikłe z odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu przez linie lotnicze, przewoźnika kolejowego oraz armatora morskiego,

8.7. wynikłe z niedostarczenia do miejsca przeznaczenia Przesyłki przez linie lotnicze, przewoźnika kolejowego oraz armatora morskiego,

8.8. opóźnienia w przyjęciu do przewozu lub dostarczenia Przesyłki spowodowane czynnościami leżącymi po stronie linii lotniczych oraz armatora morskiego,

8.9. wynikłe na skutek szczególnych wymagań urzędów i organów państwowych, regulacji prawnych lub decyzji urzędowych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie usługi.

§12 Reklamacje – tryb postepowania

 1. W celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych lub innych postanowień Umowy, w tym roszczeń związanych z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem w dostarczeniu Przesyłki, osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką tj. Zleceniobiorca (do chwili nadejścia przesyłki do miejsca przeznaczenia), a po odbiorze przesyłki Odbiorca (chyba, że Odbiorca odmówi jej przyjęcia albo nie można się z nim skontaktować) zobowiązany jest złożyć reklamację na zasadach i w trybie przewidzianych w treści OWU. Zgłoszenie zastrzeżeń co do stanu Przesyłki lub sposobu wykonania usługi
  w treści dokumentu przewozowego lub sporządzenie protokołu szkody nie stanowi zgłoszenia reklamacji do Spedytora.
 2. Jeżeli z reklamacją występuje osoba nieuprawniona do rozporządzania przesyłką, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw (cesji) uprawniający ją do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego od Spedytora lub pełnomocnictwo do działania w imieniu osoby uprawnionej.
 3. Złożenie reklamacji przez osobę uprawnioną jest obligatoryjne w celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia odbioru Przesyłki (w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki) lub od dnia, kiedy dostawa Przesyłki miała nastąpić (w przypadku opóźnienia lub utraty Przesyłki).
 5. W przypadku złożenia reklamacji po upływie terminu przewidzianego w zdaniu poprzednim Spedytor zastrzega sobie prawo do pozostawienia jej bez rozpoznania, czego skutkiem jest wygaśnięcie ewentualnych roszczeń Zleceniodawcy wobec Spedytora.
 6. Reklamacje muszą być złożone poprzez prawidłowe wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na https://zettransport.com/. Do reklamacji muszą być dołączone wszystkie dokumenty związane z transportem i ładunkiem oraz inne, które mogą być niezbędne do ustalenia odpowiedzialności oraz wielkości szkody (w szczególności dokumentacja potwierdzająca fakt wystąpienia i zakres szkody, w tym fotografie z datą i godziną ich wykonania).
 7. W przypadku, gdy reklamację wniosła osoba nieuprawniona lub reklamacja nie jest kompletna, Spedytor jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji zażądać odpowiedniego jej poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od daty wysłania takiego żądania, pod rygorem uznania reklamacji za nie wniesioną.
 8. Wniesione prawidłowo i kompletne lub uzupełnione w zakreślonym terminie reklamacje, są rozpatrywane przez Spedytora w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 30 dni odpowiednio od daty jej otrzymania lub uzupełnienia.
 9. Spedytor poinformuje reklamującego o swoim stanowisku w sprawie reklamacji, to jest o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji w całości albo w części, w takiej samej formie, w jakiej reklamujący złożył reklamację (forma elektroniczna).
 10. Do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego Zleceniodawca zobowiązany jest umożliwić oględziny Przesyłki Spedytorowi lub wskazanemu przez niego podmiotowi uprawnionemu do oszacowania w imieniu Spedytora zaistniałej szkody. Zaniechanie powyższego może skutkować oddaleniem reklamacji.
 11. Do czasu rozpatrzenia przez Spedytora reklamacji reklamujący zobowiązany jest do zabezpieczenia przesyłki, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
 12. Złożenie reklamacji nie upoważnia Zleceniodawcy do dokonania potrącenia swoich wierzytelności z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Spedytorowi i nie zwalnia z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Spedytora i innych należności na rzecz Spedytora.
 13. W trakcie rozpatrywania reklamacji Spedytor ma prawo, według własnego uznania, wystąpić do właściciela towaru o przeniesienie prawa własności na Spedytora, wypłacając odszkodowanie w wysokości równej wartości odtworzeniowej towaru.
 14. Jeżeli dane służące za podstawę do obliczenia odszkodowania są wyrażone w walucie innej niż złoty polski (PLN), przeliczenia dokonuje się według kursu z dnia poprzedzającego dzień podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania.
 15. W zakresie ustalania stanu Przesyłki stosuje się następujące zasady:

15.1. przyjęcie towaru bez zastrzeżeń stanowi domniemanie, że towar został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z dokumentem przewozowym;

15.2. w przypadku stwierdzenia szkody w chwili przyjmowania / przekazywania przesyłki, powinien zostać sporządzony protokół szkodowy. Informacja o sporządzeniu protokołu szkodowego powinna być wpisana do listu przewozowego;

15.3. w przypadku, gdy nie sporządzono protokołu szkodowego domniemywa się, że szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

§13 Poufność

 1. Spedytor i Zleceniodawca zobowiązują się do nieujawniania oraz niewykorzystywania informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony.
 2. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią wszelkie niepodane do publicznej wiadomości informacje, w szczególności techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne oraz inne mające znaczenie gospodarcze, względem których strona zainteresowana podjęła niezbędne kroki mające na celu zachowanie ich poufności.
 3. Tajemnicę przedsiębiorstwa Spedytora stanowią w szczególności, w każdym przypadku, bez konieczności dodatkowego zastrzegania poufności, informacje należące do choćby jednej
  z następujących kategorii:

  • wszelkie informacje dotyczące klientów, kontrahentów, podwykonawców, pracowników Spedytora,
  • wszelkie informacje dotyczące treści Umowy oraz wszelkich innych umów zawieranych przez Spedytora,
  • wszelkie informacje dotyczące warunków i zasad zatrudniania pracowników przez Spedytora oraz wszelkie informacje dotyczące innych aspektów polityki kadrowej Spedytora,
  • wszelkie informacje dotyczące procedur i organizacji wykonywania usług spedycyjnych przez Spedytora oraz cen stosowanych przez Spedytora,
  • wszelkie informacje dotyczące zasad organizacji i porządku obowiązujących na terenie obiektów Spedytora,
  • wszelkie informacje dotyczące polityki finansowej i inwestycyjnej Spedytora oraz zarządzania ryzykiem przez Spedytora.
 4. Obowiązek nieujawniania oraz niewykorzystywania informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony nie dotyczy:
  • informacji i danych, na ujawnienie których Strona, której one dotyczą, wyraziła zgodę,
  • informacji i danych powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomości,
  • informacji i danych, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa podlegają ujawnieniu na żądanie właściwych organów państwowych lub sądów. W tym ostatnim wypadku Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Spedytora o wpłynięciu takiego żądania. Zleceniodawca udostępni informacje jedynie w niezbędnym zakresie.
 5. Spedytor jest uprawniony przekazać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy ubezpieczycielom, podwykonawcom oraz doradcom prawnym i biznesowym
  w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług spedycyjnych, Umowy i Umowy Ramowej oraz dochodzenia roszczeń.
 6. Obowiązek określony w § 11 ust. 1 wiąże Strony zarówno w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia wykonania lub rozwiązania Umowy.
 7. Zleceniodawca, w czasie trwania współpracy ze Spedytorem, a także w okresie roku następującego po jej zakończeniu, zobowiązuje się do niekontaktowania z podwykonawcami /przewoźnikami / kierowcami / klientami Spedytora, w szczególności w celu złożenia oferty dotyczącej świadczenia na jego rzecz usług przewozowych i spedycyjnych. Pod pojęciem: „podwykonawcy/przewoźnicy/kierowcy/klienci Spedytora o których mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się wszystkie te osoby, które zostały wskazane/podane Zleceniodawcy przez Spedytora w formie pisemnej lub/i ustnej.

§14 Wypowiedzenie Umowy

 1. Spedytor jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, przez które rozumie się w szczególności:

1.1. przekroczenie przez Zleceniodawcę terminu płatności (opóźnienie/zwłoka) jakiejkolwiek należności przysługującej Spedytorowi z tytułu wykonania obecnie obowiązującej Umowy lub poprzednich Umów,

1.2. wystąpienie z przyczyn niezależnych od Spedytora przeszkód w wykonaniu Umowy wstrzymujących możliwość wykonania Umowy o więcej niż 30 dni,

1.3. nieprzekazanie albo przekazanie przez Zleceniodawcę w sposób niedostateczny, wadliwy, nierzetelny lub niezgodny z prawdą informacji lub dokumentów niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w szczególności nieprzekazanie lub nierzetelne przekazanie informacji o szczególnym charakterze rzeczy objętych Przesyłką lub o szczególnych wymogach faktycznych lub prawnych w zakresie ich obsługi,

1.4. nieprzygotowanie albo przygotowanie Przesyłki w sposób niezgodny z Umową, w szczególności, gdy przedmiotem Przesyłki są rzeczy inne, aniżeli przewidziano w Umowie, rozmiary lub inne parametry Przesyłki istotnie odbiegają od przewidzianych w Umowie, Przesyłka nie posiada odpowiedniego opakowania lub oznakowania niezbędnego do należytego wykonania Umowy.

 1. Spedytor wypowiada Umowę z zachowaniem formy pisemnej, wskazując przyczynę oraz informując o miejscu położenia Przesyłki oraz możliwości jej odebrania przez Zleceniodawcę.
 2. W razie wypowiedzenia Umowy Spedytorowi przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane do momentu rozwiązania Umowy, a także zwrot kosztów i wydatków naliczonych i/lub poniesionych aż do momentu wydania Przesyłki Zleceniodawcy. W przypadku gdy do wypowiedzenia Umowy doszło z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę Spedytorowi przysługuje także odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody.

§15 Klauzula informacyjna z zakresu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO Spedytor informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254143, wraz ze współ-administratorem Zet transport Agencja Celna Sp. z o.o.
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest email boguckin@bestwayconsulting.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania usług spedycji i transportu międzynarodowego, przy czym wykonywanie zleceń na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.) lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spedytora obejmować może wszystkie czynności towarzyszące realizacji Zleceń oraz czynności związane z dochodzeniem praw Administratora, w tym czynności windykacyjne, a także czynności związane z marketingiem.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, której dotyczą uwzględniając ustawowe obowiązki dotyczące Administratora lub do momentu wycofania udzielonej zgody.
 6. Wszystkie osoby, których dane przetwarza Administrator mają prawo do:
  • dostępu do danych osobowych na żądanie,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do przeniesienia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację Zlecenia lub kontynuowanie współpracy ze Zleceniodawcą.
 8. Dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora, partnerom oraz podwykonawcom.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, o ile jest to niezbędne do realizacji zawartych zleceń lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 10. Administrator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych Zleceniodawcy: dane kontaktowe, dane niezbędne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON).
 11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym zostały one przekazane lub zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje o tym Zleceniodawcę lub osobę, której dane dotyczą o innym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

§16 Zgoda marketingowa

 1. Spedytor ma prawo powoływać się na fakt współpracy ze Zleceniodawcą, w tym ma prawo przytaczać jego nazwę w materiałach zawierających wskazanie, iż Spedytor świadczy lub świadczył usługi spedycyjne na rzecz Zleceniodawcy, a w szczególności w:

1.1. prezentowanych przez Spedytora osobom trzecim listach klientów,

1.2. materiałach reklamowych i informacyjnych Spedytora,

1.3. prezentacjach i przemówieniach Spedytora w miejscach publicznych (w tym, gdy są one transmitowane – niezależnie od nośnika transmisji),

1.4. komunikatach prasowych, w tym dedykowanych komunikatach prasowych,

1.5. dokumentach referencyjnych Spedytora,

1.6. na stronach internetowych Spedytora oraz w publikacjach w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie.

 1. Wszystkie uprawnienia przewidziane powyżej są nieograniczone terytorialnie i przysługują Spedytorowi przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat od wykonania lub rozwiązania Umowy (niezależnie od przyczyn prawnych zakończenia jej obowiązywania).

§17 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 459 z późniejszymi zmianami) oraz OPWS.
 2. W sprawach nieuregulowanych, w przypadku wykonywania przewozów krajowych osobiście przez Spedytora bądź zlecenia przewozu przewoźnikowi umownemu lub faktycznemu obowiązuje prawo przewozowe.
 3. W sprawach nieuregulowanych, w przypadku wykonywania przewozów międzynarodowych osobiście przez Spedytora bądź zlecenia przewozu przewoźnikowi umownemu lub faktycznemu, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosownie do jej oznaczenia w Umowie, znajdując się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się stosuje się przepisy Konwencji CRM.
 4. Przepisy prawa przewozowego oraz Konwencji bezwzględnie obowiązujące w przypadku kolizji z Umową mają pierwszeństwo w uch stosowaniu i wchodzą w miejsce przepisów nieważnych.
 5. Jeżeli jedno z postanowień OWU okaże się nieważne bądź niewykonalne, nie ogranicza to ważności pozostałych warunków.
 6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, Nadawcą lub Odbiorcą w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spedytora.
 7. Spedytor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w OWU, uchylenia OWU oraz wydania nowych ogólnych warunków świadczenia usług – w każdym czasie oraz według swego uznania o czym poinformuje poprzez udostępnienie nowego ich brzmienia na stronie internetowej https://zettransport.com/ lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać podjęte w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych usług, zmianę organizacji świadczonych usług, zmiany kosztów świadczenia usług, zmiany zachodzące na rynku usług spedycyjnych, przewozowych i logistycznych, zmiany obowiązujących przepisów.
 8. Za zmianę postanowień OWU nie uważa się: zmiany formularzy Zleceń Spedycyjnych, zmiany formularzy zgłaszania reklamacji.
 9. Wszelkie odstępstwa od OWU dla swojej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną uważa się również ustalenia w drodze elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie odniesienia w OWU do formy pisemnej, traktuje się jak zastrzeżone pod rygorem nieważności.
 10. Zleceniodawca wyraża zgodę na używanie przez Spedytora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonów, faksów oraz komputerów z dostępem do sieci teleinformatycznej) lub automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
 11. Zleceniodawca nie może przenieść całości ani części praw i/lub obowiązków wynikających
  z zawartej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Spedytora, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 12. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 15 marca 2022 roku.