Firma

Misja i jakość

Znajdujemy rozwiązania dopasowane do oczekiwań klientów

Od ponad 25 lat dbamy o to, aby marka ZET Transport była synonimem najwyższej jakości w branży TSL. Pomagają nam w tym: konsekwencja w działaniu, ciągłe doskonalenie swoich umiejętności,  sprawna organizacja pracy, nieustanny rozwój naszej floty oraz inwestycje w najnowsze technologie.

Zawsze patrzymy przyszłościowo, dążąc do ekspansji na nowe rynki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów. Naszym głównym celem, poprzez stały rozwój, jest zaspokojenie potrzeb klientów, a w konsekwencji budowanie z nimi trwałych relacji biznesowych opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Skuteczna realizacja tych celów na najwyższym poziomie daje nam satysfakcję oraz buduje fundamenty wspólnego sukcesu!

Opracowując strategię zarządzania na najbliższe lata zawsze skupiamy się na podejściu, które spowoduje zrównoważony i wielokierunkowy rozwój naszej firmy i którego punktem wyjścia będzie najwyższa jakość. Wysoki standard działania w połączeniu z wiedzą i z naszym bogatym doświadczeniem czynią nas godnym zaufania partnerem w logistyce.

Od lat podążamy drogą nieustannego postępu

Potwierdzeniem wysokiego standardu naszych działań i rozwoju są uzyskane przez nas certyfikaty.

ISO 9001:2015

W lipcu 2003 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001, a w grudniu tego samego roku otrzymaliśmy certyfikat z zakresu: realizacji usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych, załadunkowo-wyładunkowych, przewozów towarów na terenie Europy i Azji.

Dzięki corocznej weryfikacji naszych działań przez zewnętrzny audyt nadzoru, nieprzerwanie od ponad 15 lat posługujemy się certyfikatem ISO 9001, aktualnie w wersji 9001:2015.

Świadectwo AEO

Kolejny etap w umacnianiu naszego systemu zarządzania jakością oraz budowaniu kultury organizacyjnej firmy stanowiło opracowanie i wdrożenie procedur AEO. Certyfikat AEO przyznawany w ramach Wspólnoty Europejskiej, w Polsce znany jako Certyfikat Upoważnionego przedsiębiorcy, ma na celu poprawę bezpieczeństwa prowadzonej wymiany handlowej. Uwiarygadnia on jednocześnie firmę w obszarze całej Wspólnoty w zakresie operacji celnych.

Klauzula informacyjna dla Klientów Zet Transport sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254143

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 1. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest ZET TRANSPORT SP z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest email boguckin@bestwayconsulting.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:

 1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Okres przechowywania danych.

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą̨ też mieć́ dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Zarząd Zet Transport Sp. z o.o.